Facebook  Youtube
Regionální potravina

Vyhrajte Herbář s Regionální potravinou

15. 12. 2017

Dne 19. 12. vybrala odoborná porota pět výherkyň, které jsme ještě před vánočními svátky potěšili krásnou knížkou "Vaříme podle Herbáře". Děkujeme všem soutěžícím za účast a gratulujeme našim pěti výherkyním: Natálii D., Marii K., Jitce K., Ivaně B. a Haně Š..

______________________________________________________________________________________________

Právě dnes startuje na našem facebooku předvánoční soutěž “Vyhrajte Herbář s Regionální potravinou”. Pravidla jsou velmi jednoduchá, tak se neváhejte zapojit, odměnou pro výherce jsou knihy Vaříme podle Herbáře 5. Kompletní pravidla naleznete níže.

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Vyhrajte Herbář s Regionální potravinou”

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je Státní zemědělský intervenční fond, IČ: 481 33 981, Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00. Provozovatelem soutěže, který má na starosti technickou a organizační stránku soutěže, je COMTECH CAN s.r.o., IČ: 44005130, Smolenská 137/22, Vršovice, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 89501.

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem resp. provozovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI
 2. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese www.facebook.com/terms.php;
 • souhlas s těmito pravidly soutěže a jejich dodržování;
 • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php.Soutěžící je oprávněn se zapojit do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele, provozovatele soutěže i osoby ve smluvním vztahu s vyhlašovatelem a jeho dceřinými společnostmi.
 • Doba trvání soutěže je od 15. 12. 2017 (pá) do 19. 12. 2017 (út) do 11:59.
 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRYSoutěžní úkol představuje: Do komentáře pod soutěžní post napsat odpověď na otázku - Kterou z vítězných Regionálních potravin kupujete?Výherce získá knihu Vaříme podle Herbáře 5.

  Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherců, výhra propadá vyhlašovateli soutěže. Výhra propadá vyhlašovateli také v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky, hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry.
 2.  
 3. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.
 4. Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže pod příspěvkem se zadáním soutěže na stránce https://www.facebook.com/regionalnipotravina/ a výherci budou kontaktováni do soukromých zpráv na Facebooku s výzvou udání svých kontaktních údajů pro zaslání výhry.
 5. Odborná porota složená ze zástupců vyhlašovatele a provozovatele vybere 5 výherců.
 6. Výherci budou vylosováni ze správných odpovědí uvedených v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
 1. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHUSplněním soutěžního úkolu (např. odesláním komentáře, fotografie apod.) poskytuje soutěžící vyhlašovateli a provozovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv k dílu, bez množstevního omezení, a to ke všem způsobům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli a provozovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel anebo provozovatel jsou oprávněni udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence. 
 2. V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli a provozovateli na dobu 3 let bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která vyhlašovateli a provozovateli v důsledku odvolání souhlasu vznikla.
 3. Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮSoutěžící splněním soutěžního úkolu dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, věk, adresa a emailová adresa, popř. telefonní číslo za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 3 roky od ukončení soutěže. V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno a počáteční písmeno příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele nebo provozovatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťujících technickou stránku soutěže.Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že vyhlašovatel i provozovatel jsou oprávněni poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele.
 2. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na provozovatele soutěže zasláním dotazu na adresu info.praha@icomtech.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.
 4. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel soutěže. Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel.
 5. Účast v soutěži je možná jen v případě souhlasu soutěžícího se zpracováním osobních údajů.
 1. OSTATNÍ PODMÍNKYPravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována. Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, provozovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.  
 2. V Praze dne 15. 12. 2017
 3. Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu provozovatele info.praha@icomtech.cz.
 4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Každý soutěžící zapojením do soutěže osvobozuje společnost Facebook od všech závazků s ní souvisejících.
 5. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel ani provozovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.
 6. Vyhlašovatel a provozovatel si vyhrazují právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit.
Cookies Mapa webu

Copyright 2015-2022 Regionální potravina

Tyto webové stránky používají soubory cookies, abychom Vám mohli nabídnout lepší interaktivní prohlížení našeho webu. Kliknutím na tlačítko Souhlasím, dáváte souhlas s použitím souborů cookies na Vašem zařízení v souladu se stanovenými Zásadami využívání souborů cookies.